การอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการเรียนรู้ครั้งที่ 5 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การจัดสื่อสุขภาพสร้างสรรค์...นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ”การอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการเรียนรู้ครั้งที่ 5 เรื่อง “การจัดสื่อสุขภาพสร้างสรรค์... นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ” วันที่ 12-14 พ.ย. 55 ห้องประชุมอาคารแพทย์แผนไทย รพ. ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วิทยากร จาก ทีมปิ่นโต-พันตา ครีเอชั่น


   กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 3  
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครั้งที่ 3 วันที่ 28-30 ส.ค.55 ฝึกปฎิบัติการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาชุมชนแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ ต้นไม้ชุมชน ตุ๊กตาชุมชน แผนที่ชุมชน และเส้นทางการผลิต โดยกาหนดกิจกรรมที่สาคัญคือวันที่ 1 เรียนรู้การใช้เครื่องมือ ผ่านการฝึกปฏิบัติวิเคราะห์สภาพปัญหาในพื้นที่วันที่ 2 ลงฝึกปกิบัติในพื้นที่เรียนรู้ 2 แห่ง ได้แก่ ทบต. ผาจุก ประเด็นการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย และ อบต. ชัยจุมพล ในประเด็นการแก้ไขปัญหากลิ่นขี้หมูรบกวนในชุมชน


   เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาคีเครือข่ายการพัฒนาระบบปฐมภูมิ 
วันที่ 15-16 ธันวาคม 2555 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาคีเครือข่ายการพัฒนาระบบปฐมภูมิ ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมอมารีลากูล พิษณุโลก


   เมนูอาหารพื้นบ้านต้านโรคเบาหวาน 
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ.อาคารอเนกประสงค์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแม่พูล อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์


   กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2  
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะแกนนานักจัดการสุขภาพชุมชน” ครั้งที่ 2

วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2555ห้องประชุม อาการกายภาพบาบัด โรงพยาบาลลับแล วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนาสุขภาพชุมชนในการเป็นพี่เลี้ยงด้านสุขภาพ และเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานด้านการจัดการสังคมสุขภาพที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาและบริบทของสังคม


   กระบวนการพัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างสุขภาพเชิงรุกแบบมีส่วนร่วมครั้งที่ 1 
วิทยากร รศ.ดร.นิตย์ ทัศน์นิยม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสร้างเสริมสุขภาพจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาให้แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสังคมสุขภาวะแบบมีส่วนร่วม โดยเป็นการเกริ่นนาที่ให้กลุ่มแกนนาได้เรียนรู้องค์ความรู้ทางด้านทฤษฎี โดยมีหัวข้อย่อยคือ สุขภาพใหม่:บทบาทใหม่ และบทบาทนักขับเคลื่อน:พี่เลี้ยงชุมชน ซึ่งมีภาคีเครือข่ายและตัวแทนแกนนานักจัดการสุขภาพชุมชน จาก 6 พื้นที่ และ รพ.ลับแล